fbpx

MOTOCIKLO NUOMOS SUTARTIS 

 

202xm.          mėn.            d.

Kaunas

 

Mes, šios sutarties šalys, MB „MOTOCIKLAS“, į/k 304779559 atstovaujama direktoriaus  (toliau – nuomotojas), iš vienos pusės, ir                                      (toliau – nuomininkas), iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį nuo sutarties pasirašymo pradžios iki 2024 gruodžio 31d.:

 

 1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1.             Nuomotojas, pagal šios sutarties sąlygas, įsipareigoja suteikti už nustatytą mokestį nuomininkui laikinai naudotis nuomotojui priklausančią transporto priemonę: motociklą, motorolerį ir keturratį (toliau – motociklas), kuri nurodyta priėmimo – perdavimo – grąžinimo akte, neteikiant vairavimo paslaugų, o nuomininkas įsipareigoja priimti motociklą nuomai ir mokėti nuomotojui nuomos mokestį, eksplotuoti motociklą laikantis visų motociklo eksploatacijos sąlygų, laikantis galiojančių įstatymų, kelių eismo taisyklių, asmens duomenų tvarkymo taisyklių/politikos ir šios sutarties sąlygų bei tvarkos.

 

1.2. Nuomos kaina sutartinė kaina arba standartinė nuomos kaina iš www.mamoto.lt, nuomos laikotarpiui skirti nemokami kilometrai pagal priėmimo-perdavimo akte nustatytas taisykles. Viršijus limitą, sekantys kilometrai apmokestinami 0,20 Eur už kiekvieną pravažiuotą kilometrą.

1.3.  Motociklai t.y. virš 49cc tūrio nuomojami SU TEISE išvykti suo juo už Lietuvos ribų, iki 50cc BE TEISĖS.

1.4.  Motociklo vertė nuomos metu yra nurodoma motociklą perdavimo – priėmimo – grąžinimo akte.

 

1.5.  Motociklas yra apdraustas TIK spec. privalomuoju civiliniu draudimu, KASKO motociklų nuomai Lietuvoje nėra.

 

1.6.  Abi sutarties šalys susirašinėjimus el. Paštu, Facebook, Instagram ar kt. susisiekimo platforma laiko šios sutarties dalimi, pagal kuriuos ji ir yra sudaryta.

 

1.7.  Ši sutartis laikoma tinkamai pasirašyta, kai nuomininkas ir nuomotojas pasirašo ant šios sutarties ir perdavimo – priėmimo – grąžinimo akto.

ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 2.1. Nuomotojas įsipareigoja:

2.1.1. pagal iš anksto suderintas sąlygas nuomininkui suteikti motociklą;

 

2.1.2. suteikti nuomininkui techniškai tvarkingą, su galiojančia technine apžiūra, apdraustą specialiu nuomai skirtu privalomuoju draudimu, paruoštą eksploatuoti motociklą;

 

2.1.3. rezervuotą motociklą privalomai laikyti tik 2 (dvi) valandas po sutarto jį paimti laiko arba iki darbo laiko pabaigos, išskyrus atvejus, kai nuomininkas vėluoja paimti motociklą ne dėl jo kaltės ir tinkamai informuoja nuomotoją;

 

2.1.4. mokėti motociklo draudimo įmokas ir laiku atlikti privalomą techninę apžiūrą;

 

2.1.5. dėti visas pastangas, kai negalint pateikti motociklo laiku nuomininkui (dėl motociklo gedimo, dėl ankstesnio nuomininko vėlavimo grąžinti ir panašiai) jis būtų pateiktas kuo skubiau arba pakeistas kitu;

 

2.1.6. įvykus „kompensuojamam“ įvykiui (eismo įvykiui kai nuomininkas nekaltas) ar sugedus nuomojamam motociklui ne dėl nuomininko kaltės – suteikti pakaitinį motociklą jei gedimo neįmanoma greit (per sekančią darbo dieną) pašalinti. Pakaitinis motociklas nesuteikiamas jei nuomojamo motociklo gedimai nekelia pavojaus eismui ar pačiam motociklui ar jo bei nuomininko saugumui (pvz.: 12v lizdui, bagažinės spynai ir t.t.);

 

2.1.7. kompensuoti motociklo remonto išlaidas, jei nuomininkas, turėdamas nuomotojo leidimą, remontavo motociklą legaliame motociklų servise su čekiu ir detale sąskaita. Tokiu atveju nuomininkas turi turėti remonto išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir perduoti nuomotojui pakeistas detales (jei tokių yra).

2.2.            Nuomotojas turi teisę:

2.2.1. reikalauti, kad nuomininkas, už naudojimąsi motociklu sumokėtų šios sutarties sąlygomis nustatytą kainą;

 

2.2.2. reikalauti, kad nuomininkas atlygintų nuostolius ir/ar negautas pajamas, dėl nesavalaikio motociklio grąžinimo ar jo nepaėmimo nuomai ar pavėluoto pranešimo apie nuomos sutarties nutraukimą;

 

2.2.3. reikalauti, kad nuomininkas atlygintų nuostolius motociklo apgadinimo, vagystės, padangų „sugadinimo“, kuro trūkumo ar kt žalos.

 

2.2.4. reikalauti, kad nuomininkas atlygintų visus nuomotojo patirtus nuostolius, susijusius su šios sutarties sąlygų nevykdymu;

 

2.2.5. jei nuomininkas nevykdo sutarties sąlygų arba eksploatuoja motociklą nesilaikydamas motociklo eksplotacijos sąlygų, kai įsiskolinimų suma viršija 100 Eurų arba kai paaiškėja, kad nuomininkas negalės vykdyti savo pareigų, nuomotojas turi teisę atsiimti motociklą anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti motociklo paiešką, pareikalauti atlyginti nuostolius ir/ar negautas pajamas;

 

2.2.6. naudoti užstatą (jei buvo paimtas) ar už nuomą sumokėtus pinigus pagal šią sutartį susidariusiems nuomininko finansiniams įsipareigojimams vykdyti ar nuomotojui padarytai žalai ar nuostoliams atlyginti;

 

2.2.7. įvykus eismo įvykiui, motociklo gedimui ar jo apgadinimui dėl nuomininko kaltės, nuomotojas pasilieka sau teisę spręsti ar suteikti nuomininkui pakaitinį motociklą. Tokiu atveju nuomos sutartis gali būti vienašališkai nutraukta ir pinigai, sumokėti už nuomą bei užstatas (jei buvo paimtas) – negrąžinami;

 

2.2.8. nevykti į eismo ar kito įvykio vietą, kurio metu sugedo motociklas ar jam buvo padaryta žala, nebent to reikalauja aplinkybės. Motociklo pristatymu atgal nuomotujui ir viskuo kitu privalo rūpintis nuomininkas;

 

2.2.9. negrąžinti nuomininkui užstato (jei buvo paimtas), už nuomą sumokėtų pinigų ir (arba) reikalauti sumokėti nuomotojui 600Eur baudą jei jis nesilaiko šios sutarties 1.3. pukto. Tokiu atveju nuomotojas turi teisę pareikalauti grąžinti motociklą ir nutraukti nuomos sutartį.

 

2.2.10. nuomotojas negrąžina nuomininkui užstato (jei buvo paimtas), už nuomą sumokėtų pinigų ir (arba) reikalauja sumokėti nuomotojui nuo 200 iki 500Eur baudą jei jis nesilaiko Šios sutarties 2.3.3 punkto dėl kelių eismo taisyklių laikymosi, daugiausiai dėl viršijamo greičio ar chuliganiško vairavimo. Tokiu atveju nuomotojas turi teisę pareikalauti grąžinti motociklą ir nutraukti nuomos sutartį;

 

2.2.11. nutraukti sutartį ir anuliuoti rezervaciją kai dėl nenumatytų aplinkybių nuomotojas negali pateikti nuomininkui jo rezervuoto arba kito motociklo arba siūlomas kitas motociklas nuomininkui netinka;

 

2.3.            Nuomininkas įsipareigoja:

 

2.3.1. Prieš pasirašant šią sutartį susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis/politika (www.mamoto.lt). Pasirašius nuomos sutartį yra laikoma, kad nuomininkas yra susipažinęs su pagrindine sutartimi ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis/politika ir įsipareigoja jų laikytis.

 

2.3.2. priimti motociklą nuomai, įvertinti motociklo būklę, pasidaryti aiškias nuotraukas motociklo ir jo apgadinimų jei tokių yra per pirmas 15min. kitu atveju negali reikšti pretenzijų dėl apgadinimų atsiradimo ne dėl jo kaltės ir pasirašyti priėmimo – perdavimo – grąžinimo aktą, sumokėti nuomos mokestį į priekį bei vykdyti kitus sutartyje nurodytus įsipareigojimus;

 

2.3.3. naudotis išsinuomotu motociklu pagal paskirtį ir eksploatuoti jį tiktai techniškai tvarkingą, laikantis visų motociklo eksploatacijos sąlygų, kelių eismo taisyklių, draudimo bendrovės, kurioje apdraustas motociklas taisyklių (naudoti motociklą tik savoms reikmėms), bei LR įstatymų.

 

2.3.4. nenaudoti motociklo sporto varžybose įskaitant ir treniruotėse, bekelėje, važiuoti žvyro keliu (išskyrus nedidelę atkarpą, kai kitaip neleidžia sąlygos), kitam motociklui vilkti, netempti priekabų, draudžiama mokytis vairuoti, mokamam keleivių ar prekių pervežimui (taksi, pavėžėjimo paslaugoms ir pan.), nusižengiant Lietuvos Respublikos ir ES galiojantiems įstatymams, ar kitai, įstatymais draudžiamai, veiklai. Nesilaikant šių sąlygų gresia bauda nuo 800Eur;

 

2.3.5. nevežti vertingų daiktų, neturint jų nuosavybę patvirtinančių dokumentų;

 

2.3.6. nevežti degių skysčių bei medžiagų, sprogmenų, narkotinių medžiagų ir kitų daiktų, kurių laikymą, transportavimą bei vartojimą be specialių leidimų draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, už motociklo konfiskavimą atsakingas nuomininkas ir privalo sumokėti visą motociklo kainą nurodytą priėmimo-perdavimo-grąžinimo akte;

 

2.3.7. nevairuoti motociklo esant neblaiviu ar paveiktu narkotinių bei kitų svaigiųjų medžiagų ar stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai, už motociklo konfiskavimą atsakingas nuomininkas ir privalo sumokėti visą motociklo kainą nurodytą priėmimo-perdavimo-grąžinimo akte;

 

2.3.8. nedelsiant pranešti nuomotojui, policijai, draudimo kompanijai ir, jeigu reikia, kitoms institucijoms apie visus su motociklu susijusius autoįvykius, bei kitus įvykius, dėl kurių motociklui buvo padaryta žala bei pateikti visus reikalingus dokumentus įvykio priežastims, aplinkybėms nustatyti. Įvykus tokiam įvykiui, stengtis išvengti didesnės žalos, jei reikia – organizuoti motociklo nuvežimą į saugią vietą ir elgtis taip, kaip reikalauja LR įstatymai, draudimo bendrovės taisyklės, kurioje draustas motociklas ir ši sutartis;

 

2.3.9. imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas motociklo ir jame esančios papildomos įrangos, dokumentų bei motociklo raktelių saugumas. Griežtai draudžiama motociklo techninį pasą ir raktelius palikinėti motociklo bagažinėje, išskyrus atvejus, kai to prašo nuomotojas;

 

2.3.10. visada, paliekant motociklą, įjungti signalizaciją (jei tokia yra) ir užrakinti vairą. Jokiomis aplinkybėmis neperduoti bei saugoti raktelius ir dokumentus nuo trečiųjų asmenų, nebent to prašo nuomotojas;

 

2.3.11. apmokėti baudas, teismo išlaidas ir kitas rinkliavas, kurios atsirado dėl nuomininko kaltės, pažeidus kelių eismo taisykles ar kitus teisės aktus;

 

2.3.12. kilus įtarimui dėl skysčių trūkumo arba kas 500-1000 kilometrų, privalomai kontroliuoti variklio tepalų lygį,  motociklams – pilama tik speciali alyva skirta motociklams, o motoroleriams tik mopedų alyva, naudoti automobilinę alyva griežtai draudžiama. Aušinimo ir kitų skysčių lygį bei oro slėgį padangose pagal motociklo gamintojo instrukcijas esančias ant motociklo arba internete. Jei dvejojate būtinai susisiekite su nuomotoju;

 

2.3.13. užtikrinti, kad motociklo nevairuotų sutartyje nenurodyti asmenys (išskyrus įmonės darbuotojus, jei nuomininkas įmonė) ir/arba neturintys galiojančio vairuotojo pažymėjimo;

2.3.14.    nesubnuomoti (nepernuomoti) motociklo;

2.3.15.    neleisti vairuoti motociklo nuomos sutartyje neįtrauktiems asmenims;

 

2.3.16. Už bet kokią žalą trečiai šaliai kompensuoja nuomininkas. Motociklo vagystė, avarija, motociklo apgadinimai ir kt. privalo padengti padarytus nuostolius nuomotojui ir trečiajai šaliai;

 

2.3.17. apmokėti motociklo remonto išlaidas bei mokėti už nuomą remonto laikotarpiu. Taip pat po perdavimo nuomotojui atgal, jei motociklo trūkumai nepastebėti perdavimo metu arba jų negalima buvo pastebėti dėl kitų priežasčių oro salygų, tamsos ir kt.;

 

2.3.18.    motociklo naudojimui reikalingus degalus pilti tik degalinėse, naudojamas kuras 95.

2.3.19.    neremontuoti motociklo be nuomotojo leidimo. Pradurtas ar sugadintas padangas, lūžusias pakabos detales, ar kitą, dėl nuomininko kaltės padarytą žalą moociklui, nuomotojui leidus, remontuoja ar remonto išlaidas apmoka nuomininkas. Be nuomotojo leidimo galima (ir būtina, kai tai kelia pavojų eismui ar pačiam motociklui) pasikeisti perdegusias lemputes, papildyti tepalo, kitų skysčių, pakrauti akumuliatorių ar atlikti panašų paprastą, nesudėtingą remontą, kuriam nereikia specialių žinių ar sugebėjimų;

 

2.3.20. grąžinti motociklą su tiek pat kuro kaip ir priėmė arba apmokėti už trūkstamą kurą pagal tos dienos mažmenines kuro kainas bei apmokėti užpylimo paslaugą 15eur, nesant galimybei nustatyti trūkstamo kiekį kuro, skaičiuojamas pilnas bakas;

 

2.3.21. nuomos laikotarpiu techniškai prižiūrėti ir stebėti motociklą, užtikrinti tinkamą naudojimui jo būklę, bet kokio motociklo gedimo (ar gedimo įtarimo) atveju informuoti nuomotoją apie jį ir atlikti einamąjį remontą arba tokiam remontui savo sąskaita pristatyti motociklą nuomotojui jo nurodytu adresu jei taip rekomenduoja nuomotojas;

2.3.22.    motociklą grąžinti ne vėliau kaip šalių sutartoje vietoje ir sutartu laiku;

 

2.3.23. atlyginti nuomotojui už grąžinamo motociklo plovimą ir valymą 40Eur, jei jį reikia valyti detaliu, cheminiu būdu, ardant ir pan. 100Eur. Nuomotojas gali atleisti nuomininką nuo šios prievolės savo nuožiūra, ypač jei motociklas nuomojamas ilgiau nei vienam mėnesiui.

2.3.24. Apgadinus motociklą dėl savo kaltės, apmokėti už žalos skaičiavimą 1val. – 25eur., po darbo valandų 1 val. – 40eur., taip pat mokėti už motociklo nuomą kol motociklas remontuojamas ir negali būti išnuomotas.

2.3.24. jeigu nuomos metu pablogėja motociklo būklė (išskyrus natūralų nusidėvėjimą), nuomininkas privalo nuomotojui atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;

 

2.3.25. po motociklo remonto, kuriam gavo nuomotojo leidimą, perduoti nuomotojui pakeistas detales (jei tokių yra) ir remonto išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pagal kuriuos nuomotojas kompensuos nuomininkui remonto išlaidas;

 

2.3.26. apmokėti pakaitinio motociklo nuomos kainą ar skirtumą, kai jis suteikiamas po nuomojamo motociklo apgadinimo dėl nuomininko kaltės;

 

2.3.27. Nuomininkas yra atsakingas už keleivių sužalojimus.

 

2.4.            Nuomininkas turi teisę:

2.4.1. reikalauti, kad nuomai pateikiamas motociklas būtų techniškai tvarkingas, švarus ir paruoštas eksploatacijai;

 

2.4.2. reikalauti atlyginti nuostolius, neviršijančius šios sutarties nuomos kainos, atsiradusius dėl nuomotojo įsipareigojimų, numatytų šioje sutartyje, nevykdymo;

 

2.4.3. reikalauti pakaitinio motociklo, jei ne dėl nuomininko kaltės sugedęs motociklas nesutaisomas per sekančią darbo dieną po jo gedimo, kai ne dėl nuomininko kaltės motociklas pateko į autoįvykį ar buvo kitaip sugadintas;

 

2.4.4. neplauti motociklo grąžinant po nuomos, jei jie nėra stipriai nešvarūs.

2.4.5 apgadinus motociklą, pasirinkti žalos atlyginimo būdus. 1. Kviečiama policija – teisminis kelias. 2. Sumokėti nuomotojo nustatytą žalą. 3. Tvarkyti kitame autorizuotame servise. 4. Pirkti apgadintą motociklą iš nuomotojo. Taip pat nuomininkas gali padėti surasti ir savo jėgomis nupirkti reikiamas detales remontui.

 

 1. MOTOCIKLO PERDAVIMAS NUOMININKUI

 

3.1.Motociklas nuomininkui pateikiamas priėmimo-perdavimo-grąžinimo akte nustatytose vietose;

 

3.2. Perduodant motociklą nuomai, dalyvauja nuomotojas ir nuomininkas ar jų atstovai, turintys įgalinimus patvirtinantį dokumentą ir prieš tai tą suderinus su nuomotoju;

 

3.3. Nuomininkas, pasirašant šią sutartį, turi pateikti nuomotojui galiojančius savo ir kitų asmenų (kurie vairuos motociklą nuomos metu) asmens dokumentus ir galiojančius vairuotojo pažymėjimus;

 

3.4. Nuomininkas, priimdamas motociklą nuomai, tikrina motociklo dokumentų atitikimą, jo techninę būklę bei motociklo komplektiškumą;

 

3.5. motociklo perdavimas įforminamas motociklo priėmimo – perdavimo – grąžinimo aktu, kuris pasirašomas iškart po motociklo priėmimo nuomai. motociklo priėmimo akte turi būti nurodyti nuomininko aptikti motociklo defektai, nuomininkas per 15min. nuo perdavimo akto pasirašymo privalo pasidaryti motociklo ir jo apgadinimų nuotraukas, kitu atveju vėliau negalės reikšti pretenzijų dėl išorinio apgadinimo buvimo iki nuomos;

 

3.6. Nuomininkui, ne vėliau kaip per 12 valandų po motociklo perdavimo akto pasirašymo, pastebėjus jame nepaminėtus motociklo trūkumus, jis turi pranešti nuomotojui apie neatitikimus el. paštu arba telefonu +37061355099 (su nuotraukomis, jei įmanoma). Tokiu atveju nuomininkas nebus atsakingas už juos;

 

3.7. Jei nustatomi išnuomojamojo motociklo komplektiškumo neatitikimai ar techninės būklės trūkumai, nuomininkas turi teisę reikalauti iš nuomotojo, kad jis per abiems šalims tinkamą terminą pašalintų komplektiškumo neatitikimus ar techninius trūkumus;

 

3.8.            Jei nuomininkas įmonė – jos darbuotojas, privalo turėti įgaliojimą priimti ir vairuoti motociklą.

 

 1. MOTOCIKLO GRĄŽINIMAS NUOMOTOJUI

 

4.1.  Motociklo nuomotojui grąžinimo vieta ir laikas pateikiamas priėmimo-perdavimo-grąžinimo akte.

4.2.  Motociklo priėmimą vykdo nuomotojas ar jo atstovas dalyvaujant arba nedalyvaujant nuomininkui arba jo įgaliotam atstovui;

 

4.3. Nuomininkui pageidaujant, motociklas gali būti tikrinamas jo perdavimo nuomotojui metu, kai tam yra tinkamos sąlygos (šviesus paros metas, nelyja ar nesninga, yra pakankamai laiko įvertinti jo būklę (maždaug 15min), kai motociklas nuplautas, kai nėra būtinybės ardyti motociklą ar atlikinėti diagnostiką, siekiant nustatyti sugadinimą (jei yra įtarimas dėl sugadinimo), kai jokių sugadinimų nedeklaruoja nuomininkas. Tinkrinamas motociklo dokumentų ir komplektiškumo atitikimas, įvertinama bendra motociklo būklė. Motociklo pagrindiniai sujungiamieji mazgai (varžtai, veržlės ir pan.) pažymėti spec. ryškia raudona pasta kuri bandant ardyti sulūžta, motociklo detalės pažymėtos specialiais kodais siekiant išvengti detalių pakeitimo. Tokiu atveju grąžinamo motociklo apžiūros rezultatai įforminami priėmimo – perdavimo – grąžinimo aktu, kuris pasirašomas iškart po motociklo apžiūros;

 

4.4. Jei motociklas grąžinamas tamsiu paros metu arba kai nėra pakankamai laiko įvertinti jo būklę (maždaug 15min) arba kai motociklas nenuplautas arba kai yra būtinybė ardyti motociklą ar atlikti diagnostiką, siekiant nustatyti sugadinimą (kai yra įtarimas dėl sugadinimo) arba kai nuomininkas deklaruoja sugadinimus ar gedimus, nuomotojas motociklo apžiūrą atlieka (be privalomo nuomininko dalyvavimo) servise. Apžiūros rezultatai įforminami priėmimo – perdavimo – grąžinimo akte. Jei aptinkama motociklo trūkumų ar sugadinimų, kurie atsirado dėl nuomininko kaltės, serviso atstovai, kuriame buvo tikrinamas motociklas, surašo motociklo apžiūros aktą ir sudaro remonto sąmatą arba išrašo sąskaitą už jo remontą, kurią privalo apmokėti nuomininkas nuomotojui pagal pateiktą pretenziją;

 

4.5. Jei įvykdžius šios sutarties 4.3. punktą (po motociklo grąžinimo akto pasirašymo momento) savo nuožiūra nuomotojui apžiūrint motociklą servise paaiškėja, kad nuomininkas visgi apgadino motociklą, serviso atstovai, kuriame buvo tikrinamas motociklas, surašo motociklo apžiūros aktą ir sudaro remonto sąmatą arba išrašo sąskaitą už jo remontą, kurią privalo apmokėti nuomininkas nuomotojui pagal pateiktą pretenziją;

 

4.6.            Nuomotojas patikrina motociklą servise po kiekvienos nuomos per dvi darbo dienas nuo nuomos pabaigos;

 

4.7. Jei nuomininkas nevykdo arba netinkamai vykdo nuomos sutartį ir nuomotojas dėl to atsiima motociklą nedalyvaujant nuomininkui, motociklo apžiūra vykdoma pagal šios sutarties 4.4. punktą;

 

 • APMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

5.1. Nuomojamo motociklo nuomos kaina apskaičiuojama pagal nuomos paras. Nuomos para – 24 valandų nuomos laikotarpis, kuris prasideda nuo motociklo perdavimo nuomininkui momento. Papildoma nuomos para priskaičiuojama pavėlavus grąžinti motociklą 2 valandomis;

 

5.2. Apmokėjimas už motociklą nuomą atliekamas prieš priimant jį nuomai. Priimant motociklą ilgalaikei nuomai, mokama už sekantį mėnesį. Apmokėjimas už kitus mėnesius turi būti atliekamas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio trečios savaitės pabaigos už sekantį mėnesį;

 

5.3.  Pratęsiant motociklo nuomos terminą, sumokama iš anksto už pratęstą laikotarpį jei nesutarta kitaip;

 

5.4. Nuomos mokestis nėra sumažinamas vėlesnio motociklo paėmimo, ir/ar ankstesnio motociklo grąžinimo atveju, išskyrus abipusiu šalių susitarimu. ;

 

5.5. Nuomininkui laiku neatsiskaičius, jis moka 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo neapmokėtos sumos ir padengia visas nuomotojo turėtas su skolos atgavimu susijusias išlaidas. Tokiu atveju nuomotojas privalo grąžinti motociklą nuomotojui jei jis to reikalauja.

 

 1. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR JOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

6.1.  Sutartis galioja iki motociklo grąžinimo nuomotojui ir pilno šalių atsiskaitymo momento;

 

6.2. Sutartį galima pratęsti ir nesusitinkant šalims, nuomininkui elektroniniu paštu nusiuntus nuomotojui prašymą bei gavus jo sutikimą ir apmokėjus iš anksto už pratęstą laikotarpį (jei nesutarta kitaip);

 

6.3. Nuomotojas gali vienašališkai nutraukti šią sutartį ir pareikalauti nedelsiant grąžinti motociklą nuomotojui jo nurodytu adresu jei nuomininkas yra kaltas dėl autoįvykio ar motociklo gedimo ar apgadinimo, nesilaiko šios sutarties sąlygų, sutarties su draudimo bendrove, kurioje yra draustas motociklas, LR įstatymų, motociklo eksploatacijos sąlygų. Tokiu atveju sumokėtas užstatas (jei buvo paimtas) ir nuomos mokestis negrąžinami ir nuomotojas turi teisę reikalauti iš nuomininko atlyginti su tuo susijusius nuostolius arba negautas pajamas;

 

6.4. Nuomininkas gali nutraukti šią nuomos sutartį anksčiau laiko grąžindamas motociklą ir apie tai mažiausiai prieš tris darbo dienas pranešęs nuomotojui. Nuomotojas perskaičiuoja nuomos kainą pagal standartinį kainininką ir prideda pristatymo, paėmimo ir kitus papildomus mokesčius už mokamus priedus (jei tokie buvo užsakyti);

 

6.5. Nuomininkui nepaėmus motociklo nuomai pagal sutartyje numatytą tvarką arba jei jis mažiausiai prieš septynias paras iki nuomos pradžios nepraneša apie sutarties nutraukimą, nuomininkas privalo sumokėti nuomotojui motociklo pristatymo kainą (išskyrus atvejus kai tik vėluojama pranešti apie nuomos sutarties nutraukimą) ir nuomą už septynias paras. Jei nuomos laikotarpis turėjo būti trumpesnis nei septynios paros – už visą nuomos laiką (jei nesutarta kitaip).

 

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

7.1.            Nuomotojas neatsako:

 

7.1.1. už nuomininko patirtus nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu motociklu, pastarojo gedimo atveju, įvykus autoavarijai, nelaimingam atsitikimui ar kitais atvejais, ne dėl nuomotojo kaltės. Tačiau nuomotojas įsipareigoja geranoriškai bendradarbiauti ir tokiu atveju, atsižvelgiant į jo galimybes, įsipareigoja teikti visokeriopą jam prieinamą pagalbą, stengdamasis sumažinti nuomininko patiriamus nuostolius ir padėdamas išspręsti kilusias problemas;

 

7.1.2. už motocikle buvusiam nuomininko turtui padarytą žalą arba nuostolius;

 

7.1.3. už motociklu padarytą žalą arba nuostolius tretiesiems asmenims dėl nuomininko kaltės.

 

7.1.4. už nuomininko ar jo vairuotojo (jei nuomininkas įmonė) sveikatos būklę;

 

7.1.5. už motociklo gedimus ir nuomininko dėl to patirtus tiesioginius nuostolius jei nuomininkas pažeidžia šios sutarties 1.3. punktą. Tokiu atveju nuomininkas privalo savo lėšomis motociklą grąžinti nuomotojui jo nurodytu adresu ir sumokėti 2.2.9. punkte numatytą baudą;

 

7.1.6. už įvykius, motociklui esant užsienyje (pažeidus sutartį),  nuomininkas savo sąskaita privalo išspręsti kilusias problemas, bei sumokėti nurodytą baudą.

7.1.7. už motociklo gedimus už Lietuvos ribų. Už motociklo remontą arba grąžinimą iš užsienio atsako nuomininkas.

 

7.2.            Nuomininko atsakomybė:

 

7.2.1. nuomininkas yra visiškai ir besąlygiškai atsakingas už visų nuomotojui pateikiamų dokumentų (asmens paso ar tapatybės kortelės, vairuotojo pažymėjimo, įmonės registracijos pažymėjimo, įgaliojimo) ir kitokių duomenų galiojimą ir teisingumą;

 

7.2.2. nuomininkas yra visiškai atsakingas nuomotojui už motociklo tyčinį ar per jo neapdairumą, nepatirtį įvykusį gedimą ar motociklo apgadinimą bei kitų nuostolių atlyginimą tuo atveju, jei draudimo kompanija neatlygina padarytų nuostolių arba kai jis pažeidžia šios sutarties 1.3. punktą;

 

7.2.3. jeigu motociklui autoįvykio metu ar kitokiu būdu buvo padaryta žala, o nuomininkas nesilaikė 2.3.8. punkte nustatytos tvarkos ir/ar laiku nepranešė apie motociklui padarytą žalą ir dėl to nebuvo tinkamai užfiksuotas įvykis, taip pat jei jis pažeidė 2.3.4, 2.3.6, 2.3.7. punktuose nurodytus įsipareigojimus, tai nuomininkas privalo atlyginti nuomotojui dėl to patirtą žalą;

 

7.2.4. jei nuomininkas negrąžina motociklo praėjus 2 (dviems) valandoms po sutarto grąžinti laiko ir neįmanoma su juo susisiekti šioje sutartyje nurodytais telefono numeriais, motociklas laikomas pavogtu. Tokiu atveju nuomotojas

visada kreipiasi į teisėsaugos organus ir visa atsakomybė dėl pasekmių tenka nuomininkui;

 

7.2.5. jei nuomininkas perdavė motociklą tretiesiems asmenims ir/arba motociklas dingo, tai nuomininkas privalo atlyginti nuomotojo dėl to patirtus nuostolius ir atlyginti jam motociklo perdavimo akte nurodytą motociklo vertę; 

7.2.6. įvykus nepaprastoms aplinkybėms (force majeure), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų;

 

7.2.7. šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą;

 

7.2.8. jei nuomininkas – įmonė, tai jos direktorius ar įgaliotas atstovas atsako už motociklo naudotojo supažindinimą su šios sutarties sąlygom ir „Nuomininko ribotos atsakomybės“ taisyklėmis.

7.2.9.  jei nuomininkas apgadino motociklą, jis privalo nuomuotojui atlyginti patirtą žalą, kurią nustato nuomuotojas, arba suremontuoti motociklą pats. Savarankiško remonto laikotarpis, skaičiuojamas kaip motociklo nuoma, už kurią nuomininkas turi susimokėti. 

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš šios sutarties, įvykdymo;

 

8.2. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta atskiru raštišku Šalių susitarimu. Laiškai, siunčiami el. paštu laikomi šios sutarties dalimi;

 

8.3. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš šalių skirti kitai šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šios sutarties 9 skyriuje nurodytais adresais ar kontaktais. Nepranešusi apie 9 skyriuje nurodytų duomenų pasikeitimą, šalis atsako kitai šaliai už visus su nepranešimu susijusius nuostolius;

 

8.4. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybų keliu geranoriškumo ir bendradarbiavimo principu. Nepavykus susitarti, ginčo sprendimas bet kurios iš šalių iniciatyva gali būti perduotas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal nuomotojo registracijos adresą, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka;

8.5.  Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai;

 

8.6. Motociklo priėmimo – perdavimo – grąžinimo aktas, „Nuomininko ribotos atsakomybės“ taisyklės ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės/politika yra neatskiriama šios sutarties dalis;

 

8.7. Šalys, pasirašydamos motociklo priėmimo – perdavimo – grąžinimo aktą, pripažįsta, kad šios sutarties sudarymo metu motociklas yra tvarkingos techninės būklės ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį;

 

8.8. Sutartis laikoma pasirašyta ir galiojančia, jei nuomininkas ją pasirašė ir persiuntė jos skenuotą arba fotografuotą variantą nuomotojui. Jei nuomininkas neturi galimybės nusiųsti nuomotojui pasirašytos ir nuskenuotos ar nufotografuotos sutarties el.paštu, jis gali el. paštu pranešti nuomotojui, kad su sutartimi susipažino, kad sutinka su sutarties sąlygomis, „Nuomininko ribotos atsakomybės“ ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis/politika ir prašo laikyti sutartį pasirašyta.

 

8.9. Geranoriškai neišsprendus ginčų, iškilusių vykdant šią sutartį arba dėl piktybiško nuomininko sutarties nevykdymo, nuomotojas įgyja teisę perduoti nuomininko asmeninius duomenis tretiesiems asmenims (skolų išieškotojams, kreditingumo vertintojams ir kitoms įstaigoms ar įmonėms);

 

8.10. Nuomininkas pripažįsta teisingais, patikimais ir galiojančiais į motociklą sumontuotų GPS sistemų duomenis ir neprieštarauja, kad jie būtų renkami ir naudojami siekiant apskaičiuoti nuomos mokestį ar sąžiningo sutarties vykdymo tikslais ar naudojami teisme kaip įrodymas.

 • Nuomininkas palieka nurodytą užstatą.

 

 1. REZERVAVIMO TAISYKLĖS
 2. Rezervacijos atšaukimas nemokamas apmokėjus per online rezervacinę sistemą mamoto.lt puslapyje ir pasirinkus „nemokamas atšaukimas“ likus ne mažiau 48val.
 3. Rezervacijos atšaukimas apmokėjus per online rezervacinę sistemą mamoto.lt puslapyje ir pasirinkus be atšaukimo, negalimas.
 4. Rezervaciją galima apmokėti pavedimu, grynaisiais, kreditine kort.
 5. Rezervacijos atšaukimas pasirinkus su atšaukimu, galima atšaukti likus ne mažiau kaip 48val. iki nuomos pradžios.
 6. Visi dovanų kuponai galioja 6mėn.

 

 

Viso 4 puslapiai pagrindinė sutartis ir 1 puslapis priėmimo-perdavimo-grąžinimo aktas.

 

Atsiskaitymo būdai: grynaisiais, banko kortele, išankstiniu pavedimu. 

Duomenų apsauga

Duomenų valdytojas
MB “Motociklas”,S. Raštikio g. 28, LT-50130 Kaunas, Su mumis galite susisiekti: El.paštu: info@mamoto.lt  Telefonu: 370 613 55099

MB “Motociklas” užtikrina, kad duomenys naudojami teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.Taikydami technines priemones , užtikriname asmens duomenų saugumą.

Kas yra slapukai?

Slapukai – tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie įkeliami į Jūsų kompiuterį ar mobilųjį telefoną. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei pagerinti jūsų naršymo kokybę.

Slapukai veikia kaip konkretaus puslapio atmintis. Kai lankotės svetainėje dar kartą, ji leidžia atpažinti Jus ir atnaujina Jūsų nustatymus,kuriuos atlikote anksčiau ,taip išvengdami kiekvieną kartą atėjus į svetainė nustatymus tvarkyti per naujo

Daugiau informacijos apie slapukų failus, kaip valdyti juos ir pašalinti, surasite tinklapyje – www.aboutcookies.org.

Slapukų rūšys ir jų naudojimo paskirtis

 • Techniniai slapukai. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam internetinės svetainės veikimui. Be šių slapukų mūsų internetinė svetainė tiesiog neveiktu,tad jie yra būtini norint svetainei veikti. Šios rūšies slapukai nėra perduodami trečiosioms šalims.
 • Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra naudojami pagerinti mūsų svetainės funkcionalumą, tad šių slapukų pagalba mes jums galime pagerinti jūsų naršymo kokybę mūsų svetainėje. Šių slapukų naudojimo keletas pavyzdžių: Jūsų pasirinktai kalbai, valiutai, sudarytam pirkinių krepšeliui išsaugoti.Šios rūšies slapukai nėra perduodami trečiosioms šalims.
 • Analitiniai slapukai. Analitiniai slapukai mums leidžia labiau pažinti mūsų svetainės lankytojus, jų pagalba mes galime efektyviau pritaikyti mūsų svetainę jūsų poreikiams ir norams.Pavyzdžiui šie slapukai mums gali parodyti kuriame puslapyje mūsų lankytojai lankosi dažniausiai.Analitniai slapukai mums padeda analizuoti savo vykdomą veiklą, suprasti ką darome teisingai, ką reikėtu tobulinti, o ką darome blogai.Šie slapukai nėra perduodami trečiosioms šalims.
 • Tiksliniai arba reklaminiai slapukai. Tinksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad Jums būtų rodoma aktuali bei jūsų interesus atitinkanti reklama.Šie slapukai mums padeda išmatuoti mūsų reklaminės kampanijos efektyvumą.Personalizuotos reklamos slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką žiūrėjote apsilankę svetainėje.
 • Trečiūjų šalių slapukai. Tokios svetainės kaip “Facebook”, “”Twitter”, “Youtube”, “Google” ir kitos trečiūjų šalių priemonės nustato slapukus. Jų pagalba mūsų turimoje svetainėje leidžiama atvaizduoti socialiniuose tinkluose esamą turinį,bei atitinkamai integruoti šios svetainės funkcijas, tokkias kaip mygtukas “Patinka” arba “Dalintis” ir pnš. Taip pat jų pagalba yra renkama prieigos statistika.Daugiau informacijos apie vykdomą slapukų politiką galite rasti atitinkamoje svetainėje.
 • Socialinių tinklų slapukai. Tai slapukai, kurie yra išsaugomi naudotojo įrenginyje siekiant identifikuoti, kokius socialinius tinklus naudoja vartotojas.

Apie Google Analytics slapukus

Tinklapyje yra „Google Analytics“ programos slapukai, sukurti „Google Inc“. Jie naudojami siekiant pagerinti turinio kokybę ir prisitaikymą  prie vartotojo poreikių. Detalesnę informaciją apie „Google Analytics“ sąlygas galima rasti http://www.google.com/analytics/terms/us.html tinklapyje.

Jeigu Jūs nenorite, kad informacija apie Jūsų veiksmus tinklapyje būtų pasiekiama „Google Analytics“, aktyvuokite Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) plėtinį.

Pastarasis blokatorius informuoja Google Analytics JavaScript (ga.js), kad duomenų apie apsilankymą nereikia perduoti į „Google Analytics“.

Apie Google Adwords slapukus

Siekiant pateikti tik Jums aktualias reklamas mes naudojame trečiūjų šalių slapukų informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, kurią mums pateikia Google Adwords įrankis. Trečiosios šalys kurių reklamos vaizduojamos mūsų tinklapyje taip pat gali išsaugoti slapukus Jūsų naršyklėje.Taip pat šie slapukai yra įrašomi siekiant analizuoti bei sekti lankytoju paspaudimo skaičių, konversijų kiekį ( kuomet atliekamas tam tikras konkretus veiksmas,tarkim nuperkama prekė, tai vadinama konversija)  Tačiau mes negauname jokios informacijos, leidžiančios asmeniškai identifikuoti naudotojus. Google adwords sąlygas galite rasti: http://www.google.lt/policies/technologies/ads/

Galimų slapukų rūšys ir paskirtis

SLAPUKO PAVADINIMAS SLAPUKO PASKIRTIS/TIKSLAS AR DUOMENYS PERDUODAMI TREČIOSIOMS ŠALIMS? GALIOJIMO LAIKAS SLAPUKO PRIVATUMO POLITIKA
_GA Analitinis Google Analytics slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Taip 2 Metai https://policies.google.com/privacy
_GAT Analitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje. Taip 1 min https://policies.google.com/privacy
_GID Analitinis Google Analytics slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Taip 24 val https://policies.google.com/privacy
NID Slapukas naudojamas įmonės Google rodyti personalizuotą reklama Google įmonės svetainės priklausomai nuo prieš tai atliktos paieškos. Taip 6 Mėn https://policies.google.com/privacy
gadwp_wg_default_dimension, Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Taip 24 val https://policies.google.com/privacy
gadwp_wg_default_metric, 1 min
gadwp_wg_default_swmetric, Iki sesijos pabaigos
_utma 2 Metai
_utmt 10 Min
_utmb 30 Min
_utmc Iki svetainės uždarymo
_utmz 6 Mėn.
_datr „Facebook“ slapukai, naudojami Jūsų, kaip naudotojo identifikacijai, reklamos rodymui bei tinklapio sąveikai su „Facebook“ socialiniu tinklu suasmeninti Taip 2 Metai https://www.facebook.com/policy.php
_fr 1 Mėn
_sb 2 Metai
_wd 1 Savaitę
_nid Tinklalapio „Google Maps“ slapukai. Naudojami „Google Maps“ žemėlapiams atvaizduoti Interneto tinklalapyje. Taip 6 Mėn
_hsid 2 Metai www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
_apisid
_pref
_sapisid
_sid
_ssid
DSID „Google DoubleClick ad“ stebėjimo slapukas. Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Taip 2 Metai https://policies.google.com/technologies/ads
DV “Google” reklamų pritaikymas Taip 6 Mėn
IDE Funkcija „Google DoubleClick“ naudoja šį slapuką, kad galėtų užregistruoti ir įtraukti į ataskaitą interneto svetainės lankytojo veiksmus jam peržiūrėjus arba spustelėjus vieną iš reklamuotojo reklamų siekiant įvertinti reklamos efektyvumą ir rodyti naudotojui jam pritaikytą reklamą. Taip 1 Metus